12. 700g OLIVOVÁ

(tomat, oregano, šunka,olivy, syr)
(tomato, oregano, ham, olivas, cheese)
                                                €5,44